Rozdział VII ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE


 

                                                                                        §60

 Uchwały w sprawie zmiany Statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania.