Rozdział VI MAJĄTEK ODDZIAŁU


                                                                                      §54

1. Majątek oddziału powstaje z;

a) wpisowego i składek członkowskich;

b) dochodów z własnej działalności;

c) dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;

d) ofiarności publicznej;

e) darowizn, spadków i zapisów;

f) innych źródeł;

2. Przedmiotem praw majątkowych oddziału są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.

                                                                                      §55

1. Mieniem oddziału jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące oddziałowi.

2. W przypadku rozwiązania oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się mieniem PTTK, w stosunku do którego w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.

3. Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych przez zarząd oddziału.

                                                                                      §56

Zbycie mienia nieruchomego, będącego własnością oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym, wymaga powiadomienia Zarządu Głównego PTTK, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej przysługuje prawo pierwokupu. Termin złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi 90 dni od dnia powiadomienia Zarządu Głównego PTTK.

                                                                                     §57

Zarząd Główny PTTK nie odpowiada za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego PTTK, chyba że co innego wynika  z dokonanych czynności prawnych.

                                                                                     §58

 Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika lub innych umocowanych przez zarząd oddziału jego członków.

                                                                                     §59

1. Mienie kół lub klubów jest mieniem oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na rzecz oddziału.

2. W przypadku wydzielenia się kół lub  klubów w samodzielny oddział, ich mienie zostaje im przekazane przez oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Ewentualne spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński.