Rozdział V PRZYNALEŻNOŚĆ I STOSUNEK ODDZIAŁU PTTK DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO


 

                                                                                       §49

1. Oddział jest podstawową jednostką organizacyjną PTTK, tworzy się za zgodą Zarządu Głównego PTTK wyrażoną w postaci uchwały.

2. Oddział obowiązuje Statut PTTK, uchwały Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.

3. Oddział działa na podstawie uchwalonego przez zjazd oddziału Statutu Oddziału.

4. Oddział podlega wpisaniu do rejestru oddziałów prowadzonego przez Biuro Zarządu Głównego PTTK.

5. Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie określonym w statucie PTTK.

6. Oddział PTTK przekazuje do Zarządu Głównego PTTK część składki członkowskiej na zasadach uchwalanych przez Zarząd Główny PTTK.

                                                                                        §50

1. Prezydium Zarządu Głównego PTTK może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału w przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z:

a) Statutem PTTK,

b) uchwałami Walnego Zjazdu PTTK,

c) uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczących spraw członkowskich,

d) obowiązkiem powiadomienia Zarządu Głównego PTTK o zamiarze zbycia mienia.

2. O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 1, Prezydium Zarządu Głównego PTTK powiadamia zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.

3. Zarządowi oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTTK od powyższej decyzji w ciągu 30 dni. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie rozpatruje Zarząd Główny PTTK na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji powiadamia zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

5. Od uchwały Zarządu Głównego PTTK określonej w ust. 4 przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od zawiadomienia od przyjęcia uchwały. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.

6. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.

                                                                                        §51

1. Przynależność oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania oddziału.

2. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału podejmuje zjazd oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku rozwiązania się oddziału, na podstawie uchwały zjazdu oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą zjazdu oddziału.

4. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia nadzwyczajnego zjazdu oddziału o którym mowa w ust. 2, likwidatorem oddziału są członkowie ostatniego zarządu oddziału.

5. Koszty likwidacji oddziału pokrywane są z majątku likwidowanego oddziału.

6. Oddział traci osobowość prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego miejscowo sądu rejestrowego o wykreśleniu oddziału z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

                                                                                        §52

Spory o roszczenia majątkowe pomiędzy oddziałem a PTTK oraz pomiędzy oddziałami PTTK podlegają orzecznictwu Głównego Sądu Koleżeńskiego, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny.

                                                                                        §53

Oddział PTTK wraz z innymi oddziałami z terenu województwa może tworzyć jednostki regionalne PTTK, o których mowa  w art. 82 statutu PTTK.