Rozdział IV KOŁA I KLUBY PTTK


 

                                                                                       §33

1. Zarząd oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami organizacyjnymi oddziału.

2. Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych mogą używać nazwy „Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez zarząd oddziału w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki.

3.Koła i kluby mogą zrzeszać członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem, w którym działają.

                                                                                       §34

1. Koło może być powołane uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.

2. Koła zrzeszają członków zwyczajnych oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.

3. Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

                                                                                      §35

1. Klub może być powołany uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.

2. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

3. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku.

                                                                                      §36

1. Przewodnicy PTTK mogą zrzeszać się w kołach i klubach PTTK.

2. Klub przewodników PTTK za zgodą Zarządu Oddziału może używać tradycyjnej nazwy „Koło Przewodników PTTK”.

                                                                                      §37

1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.

2. Władzami koła lub klubu są:

a) zarząd koła lub klubu,

b) komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu.

3. Nie można łączyć funkcji we władzach koła lub klubu wymienionych w § 37 ust. 2.

4. Uchwały władz koła lub klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

5. Władze koła lub klubu mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

6. Wybory do władz koła lub klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

7. Władze koła lub klubu o których mowa w § 37 ust. 2 mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

8. W razie wyczerpania trybu kooptacji walne zebranie koła lub klubu przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

                                                                                     §38

1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.

2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.

3. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

4. Walne Zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

5. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

                                                                                     §39

Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

b) rozpatrywanie wniosków członków,

c) udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek komisji rewizyjnej, o ile taka została wybrana, koła lub klubu, absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji; Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji,

d) wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd oddziału.

                                                                                     §40

1. Zarząd koła lub klubu kieruje kołem / klubem w okresie pomiędzy walnymi zebraniami koła lub klubu i odpowiada za swoją działalność przed walnymi zebraniami.

2. W skład zarządu koła lub klubu wchodzi co najmniej trzech członków wybranych przez walne zebranie koła lub klubu.

3. Zarząd koła lub klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4. Posiedzenia koła lub klubu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

                                                                                     §41

1. Zarząd koła lub klubu:

a) wykonuje uchwały walnego zebrania koła lub klubu, władz PTTK i oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków koła, klubu.

b) organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK i statucie oddziału dla członków koła , klubu i osób niezrzeszonych w PTTK,

c) składa sprawozdania ze swojej działalności zarządowi oddziału,

d) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

                                                                                     §42

1. Komisja rewizyjna koła lub klubu składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez walne zebranie koła lub klubu.

2. Komisja rewizyjna koła lub klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3. Komisja rewizyjna koła lub klubu jest organem kontrolującym całokształt działalności koła lub klubu.

4. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej koła lub klubu ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu koła lub klubu z głosem doradczym.

5. Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez komisję rewizyjną oddziału.

                                                                                      §43

1. Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich.

2. Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, za wiedzą i zgodą zarządu oddziału, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

3. Koła i kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny, wyłącznie za pośrednictwem zarządu oddziału, który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.

4. Koło lub klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową tylko za zgodą zarządu oddziału i na zasadach określonych przez zarząd oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w oddziale przepisów.

5. Za działalność gospodarczą koła lub klubu odpowiada zarząd oddziału.

                                                                                      §44

 Szczegółowe kompetencje i zadania kół i klubów, w tym zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy ich zarządów określają regulaminy kół i klubów, uchwalone przez zarząd oddziału.

                                                                                      §45

 Kluby mogą za zgodą zarządu oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działalności.

                                                                                      §46

Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez zarząd oddziału w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, władz naczelnych PTTK oraz  władz oddziału.

                                                                                      §47

1. Zarząd koła lub klubu może być zawieszony przez zarząd oddziału w przypadkach:

a) zaniechania działalności;

b) rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału;

c) naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;

d) działania na szkodę PTTK;

2. Uchwała zarządu oddziału o zawieszeniu zarządu koła lub klubu, może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej koła lub klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

3. W przypadku zawieszenia zarządu koła lub klubu, zarząd oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła lub klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania walnego zebrania koła lub klubu w celu wyboru nowego zarządu.

                                                                                      §48

Rozwiązanie koła lub klubu uchwałą zarządu oddziału może nastąpić w przypadku:

a) zaniechania działalności;

b) spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem koła lub klubu przez okres co najmniej 1 roku;

c) uchwały podjętej przez walne zebranie koła lub klubu.