Rozdział III WŁADZE ODDZIAŁU


                                                                                          §12

 1. Najwyższą władzą oddziału jest zjazd oddziału.

2. Zjazd oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Władzami oddziału są:

a) zarząd oddziału,

b) komisja rewizyjna oddziału,

c) sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału.

                                                                                          §13

 1. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.

 2. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału wymienionych w § 12 ust. 3.

 3. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

 4. Wybory do władz oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

 5. Liczebność władz oddziału w granicach określonych w statucie oddziału z uwzględnieniem odpowiednich zapisów Statutu PTTK, uchwala zjazd oddziału.

 6. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.

                                                                                         §14

1. Uchwały władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

 2. Władze oddziału mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.

                                                                                         §15

1. Zarząd oddziału, komisja rewizyjna oddziału, sąd koleżeński oddziału mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 2. W razie wyczerpania trybu kooptacji zjazd oddziału przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

                                                                                         §16

 Do kompetencji zjazdu oddziału należy:

a) uchwalanie statutu oddziału i dokonywanie jego zmian zgodnie z postanowieniami

b) 51 ust. 2 Statutu PTTK oraz określenie celów działania zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt. 4) Statutu PTTK,

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału, jeśli taki został wybrany,

d) udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej oddziału bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom zarządu oddziału, pełniącym te funkcje

e) w upływającej kadencji; nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji,

f) wybór członków zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału, sądu koleżeńskiego oddziału oraz delegatów na regionalną konferencję oddziałów,

g) rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków oddziału,

h) uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub regionalną konferencję oddziałów,

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu oddziału,

j) w przypadku uchwały o rozwiązaniu oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej oddziału lub likwidatora oddziału.

k) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji zjazdu oddziału.

                                                                                         §17

 1. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem decydującym:

a) w przypadku oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż 50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie oddziału,

b) w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 50 członków delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny albo wszyscy członkowie oddziału,

2. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu oddziału oraz inne osoby zaproszone.

3. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

4. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

5. Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

                                                                                         §18

 1. Zjazd oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 2. Zwyczajny zjazd oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata, chyba że uchwałą zjazdu kadencja władz oddziału została skrócona do dwóch lat.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu zarząd oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.

4. Zjazd oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia zarząd oddziału.

                                                                                         §19

1. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Głównego PTTK, komisji rewizyjnej oddziału, 1/3 członków oddziału lub 1/3 kół i klubów oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.

2. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.

3. Nadzwyczajny zjazd oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4. W nadzwyczajnym zjeździe oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni zjazd zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według obowiązującej ordynacji wyborczej.

                                                                                          §20

1. Zarząd oddziału kieruje oddziałem w okresie pomiędzy zjazdami oddziału i odpowiada za swoją działalność przed zjazdem oddziału.

2. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.

3. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.

5. Organem wewnętrznym zarządu oddziału może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.

6. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

                                                                                         §21

 1. Zarząd oddziału:

a) wykonuje uchwały zjazdu oddziału, Walnego Zjazdu PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,

b) organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK i statucie oddziału dla członków PTTK i osób niezrzeszonych w PTTK,

c) reprezentuje oddział,

d) powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,

e) zarządza majątkiem oddziału i dysponuje jego funduszami,

f) uchwala roczny budżet oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,

g) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,

h) może tworzyć jednostki gospodarcze oddziału,

i) podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w art. 78 Statutu PTTK,

j) składa sprawozdania ze swojej działalności zjazdowi oddziału i przedstawia Zarządowi Głównemu PTTK informacje o swojej działalności,

k) powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,

l) ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,

ł) może prowadzić szkolenie członków PTTK,

m) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

2. Prezes zarządu oddziału zaznajamia zarząd oddziału z wystąpieniami komisji rewizyjnej oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

3. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy zarządu oddziału określa regulamin zarządu oddziału uchwalony przez zarząd oddziału.

                                                                                       §22

 1. Zarząd oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb oraz powoływać ich składy.

2. Funkcje komisji, rady lub zespołu zarząd oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

3. Przewodniczący komisji, rad i zespołów mają prawo udziału w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym, w szczególności gdy podczas posiedzenia rozpatrywane są sprawy dotyczące problematyki z zakresu ich działalności.

4. Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez zarząd oddziału należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań oddziału w dziedzinach przez nie reprezentowanych, a w szczególności doradztwo dla zarządu oddziału.

5. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez zarząd oddziału.

                                                                                        §23

1. Komisja rewizyjna oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez zjazd oddziału, zaś w oddziale prowadzącym działalność gospodarczą co najmniej z pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.

2. Komisja rewizyjna oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

                                                                                       §24

1. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności oddziału. Przepisy art. 37 ust. 1, 2 i 3 Statutu PTTK stosuje się odpowiednio.

 2. Komisja rewizyjna oddziału w szczególności:

a) kontroluje działalność zarządu oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem oddziału, uchwałami zjazdu oddziału, Statutu PTTK, Walnego Zjazdu PTTK, a także zasadami gospodarności i rzetelności,

b) określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół i klubów,

c) kontroluje działalność finansową i gospodarczą zarządu oddziału opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych,

d) przedstawia zarządowi oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski, zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,

e) przedstawia zarządowi oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania,

f) składa zjazdowi oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

                                                                                     §25

1. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.

2. Komisja rewizyjna oddziału oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

                                                                                    §26

1. Sąd koleżeński oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez zjazd oddziału.

2. Sąd koleżeński oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

                                                                                    §27

 1. Do kompetencji sądu koleżeńskiego oddziału należy:

a) orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału

b) w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania,

c) rozpatrywanie w granicach określonych w ust.1 pkt. 1) spraw podlegających właściwości sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK, a przekazywanych

d) do rozpatrzenia przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,

e) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

2. Prezes sądu koleżeńskiego oddziału przed wyznaczeniem zespołu orzekającego może skierować sprawę do mediacji, bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu sądu koleżeńskiego oddziału.

                                                                                    §28

1. Sąd koleżeński oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:

a) upomnienie,

b) naganę,

c) zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,

d) wykluczenie z PTTK.

2. Sąd koleżeński oddziału może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

3. Sąd koleżeński oddziału może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

a) pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,

b) pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.

4. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

5. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

a) kary określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) – po upływie 1 roku,

b) kara określona w ust. 1 pkt. 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,

c) kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat,

d) kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat.

                                                                                     §29

1. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

2. Sąd koleżeński oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

                                                                                     §30

Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego oddziału wiążące ze względu na treść rozstrzygnięcia inne władze oddziału , jego jednostki organizacyjne lub członków powinno być wykonane w terminie 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

                                                                                     §31

Sąd koleżeński oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

                                                                                     §32

Prezes lub upoważniony przez niego członek sądu koleżeńskiego oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.