Rozdział II CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


                                                                                  §7

 Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.

                                                                                 §8

 Zasady utraty członkostwa zwyczajnego oraz prawa i obowiązki członków PTTK uregulowane są w rozdziale III Statutu PTTK. Wszystkie przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio do członków Oddziału.

                                                                                 §9

 Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Oddziału PTTK
z zachowaniem ciągłości przynależności.

                                                                                  §10

 Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału, jednostek organizacyjnych Oddziału  oraz na delegata na regionalną konferencję oddziałów członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

                                                                                  §11

1. Członkiem wspierającym oddziału może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut PTTK oraz zadeklaruje opłacanie składki w wysokości ustalonej uchwałą zarządu oddziału.

2. Członka wspierającego przyjmuje zarząd oddziału PTTK.