Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE


                                                                                     §1

Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział PTTK Chorzowie zwany dalej Oddziałem jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i powstaje zgodnie z Art. 50 Statutu PTTK.

                                                                                    §2

1. Terenem działalności Oddziału jest RP jak również Europa.
2. Siedzibą władz Oddziału jest Chorzów.

                                                                                    §3

 1. Oddział posiada osobowość prawną, którą nabywa z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego miejscowo sądu rejestrowego o wpisaniu Oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 2. Oddział może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami zarządu oddziału,
w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 3. Oddział prowadzący działalność gospodarczą podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

                                                                                   §4

1. Oddział może używać własnego sztandaru, znaku organizacyjnego PTTK i pieczęci zgodnie z przepisami art. 5 Statutu PTTK.

2. Sztandar Oddziału ma kształt kwadratu, dwustronnego płata materiału wykończonego złotą frędzlą, o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą z metalowymi literami PTTK. Na stronie głównej (awers) znajdują się trzy pasy poziome jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej ze znakiem PTTK pośrodku o średnicy stanowiącej 3/5 szerokości. Na stronie odwrotnej (rewers) sztandaru znajduje się …

                                                                                   §5

 Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 Statutu PTTK.

                                                                                   §6

 Oddział podlega nadzorowi władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności oddziału z zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem powierzonym przez Zarząd Główny PTTK oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.